DC : 0-3R : Diagnostische classificatie van psychische en ontwikkelingsstoornissen op zuigelingen- en kinderleeftijd - gereviseerde versie

ZERO TO THREE: National Center for Infants, Toddlers and Families, vertaling: J.C. Visser

overzicht

De Diagnostische Classificatie van Psychische en Ontwikkelingsstoornissen op Zuigelingenleeftijd en Vroege Kinderleeftijd (DC: 0-3) van ZERO TO THREE, uit 1994, was het eerste ontwikkelingsgerichte systeem voor diagnostiek van psychische en ontwikkelingsstoornissen bij baby’s en peuters. De daarin beschreven diagnostische categorieën zijn gebaseerd op consensus van een multidisciplinaire groep experts op het gebied van de vroegkinderlijke (psychische) ontwikkeling.
 9789023245353 /  Van Gorcum /  2009 /  1ste editie /  80p. /  pb / 

DC : 0-3R : Diagnostische classificatie van psychische en ontwikkelingsstoornissen op zuigelingen- en kinderleeftijd - gereviseerde versie

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

De Diagnostische Classificatie van Psychische en Ontwikkelingsstoornissen op Zuigelingenleeftijd en Vroege Kinderleeftijd (DC: 0-3) van ZERO TO THREE, uit 1994, was het eerste ontwikkelingsgerichte systeem voor diagnostiek van psychische en ontwikkelingsstoornissen bij baby’s en peuters.

De daarin beschreven diagnostische categorieën zijn gebaseerd op consensus van een multidisciplinaire groep experts op het gebied van de vroegkinderlijke (psychische) ontwikkeling.

De DC: 0-3R – de gereviseerde versie van de DC: 0-3 – baseert zich op wetenschappelijk onderzoek en klinisch werk dat sinds 1994 wereldwijd is verricht.

De DC: 0-3R beschrijft stoornissen die niet in andere ­classificatiesystemen zijn opgenomen en is richtinggevend ten aanzien van effectieve interventiebenaderingen.

De DC: 0-3R is bedoeld voor hulpverleners in de geestelijke gezond­heidszorg, voor artsen, verpleegkundigen, opvoedkundigen en ­onder­zoekers, als hulpmiddel voor het herkennen van psychische en ontwikkelingsproblemen op zeer jonge leeftijd, voor het begrijpen van de wijze waarop relaties en omgevingsfactoren bijdragen aan ­psychische en ontwikkelingsstoornissen, voor het effectief gebruik van diagnostische criteria voor classificatie en interventie, en voor het stimuleren van een efficiëntere samenwerking tussen ouders en professionals bij de ontwikkeling van effectieve behandelplannen.

Nieuw ten opzichte van de vorige editie is het feit dat de DC: 0-3R heldere en specifieke criteria verschaft voor alle diagnostische categorieën naar het voorbeeld van de DSM-IV, een toelichting geeft op de criteria van autisme spectrum stoornissen bij kinderen tot 2 jaar en nieuwe criteria introduceert voor slaap- en eetstoornissen en voor stoornissen in de relatievorming en communicatie.

Ook verduidelijkt deze editie de Schaal voor de algemene beoordeling van de ouder-kindrelatie en zijn er checklists opgenomen voor de inventarisatie van relatieproblemen en van psychosociale en omgeving stressoren.

De DC: 0-3R is een onmisbaar hulpmiddel bij de evaluatie en behandeling van baby’s, peuters en hun gezinnen in veel verschillende settings. Met dank aan H.M. Jonker

Inhoudstafel :

DC:0-3R

Dankwoord VII

Inleiding 1

As I Klinische stoornissen
100. Posttraumatische stressstoornissen
150. Stoornis door deprivatie/mishandeling
200. Affectieve stoornissen
210. Verlengde rouw/depressieve reactie
220. Angststoornissen op zuigelingenleeftijd en vroege kinderleeftijd
221. Separatie angststoornis
222. Specifieke fobie
223. Sociale angst stoornis (sociale fobie)
224. Gegeneraliseerde angststoornis
225. Angststoornis Niet Anderszins Omschreven (NAO)
230. Depressie op zuigelingenleeftijd en vroege kinderleeftijd 25
231. Type I: Depressieve stoornis
232. Type II: Depressie Niet Anderszins Omschreven (NAO)
240. Gemengde stoornis in emotionele expressiviteit
300. Aanpassingsstoornis
400. Regulatiestoornissen in sensorische verwerking
410. Hypersensitief
411. Type A: Angstig/voorzichtig
412. Type B: Negatief/opstandig
420. Hyposensitief/hyporeactief
430. Prikkelzoekend/impulsief
500. Stoornis in slaapgedrag
510. Inslaap stoornis (Inslaap protodysomnia)
520. Doorslaap stoornis (Doorslaap protodysomnia)
600. Stoornis in voedingsgedrag
601. Voedingsstoornis van de zelfregulatie
602. Voedingsstoornis van de ouder-kind wederkerigheid
603. Vroegkinderlijke anorexia
604. Sensorische voedsel aversie
605. Voedingsstoornis gebonden aan actuele medische aandoening
606. Voedingsstoornis gebonden aan ingrepen in het maag-darmstelsel
700. Stoornissen in de relatievorming en communicatie
710. Multi systeem ontwikkelingsstoornis (MSDD)
800. Overige stoornissen (DSM-IV-TR of ICD 10)

As II Relatieclassificatie
De PIR-GAS en de RPCL
Schaal voor algemene beoordeling van de ouder-kindrelatie (PIR-GAS schaal)
Checklist voor relatieproblemen (RPCL)
Beschrijvende kenmerken van de kwaliteit van de relatie

As III Medische aandoeningen en specifieke ontwikkelingsstoornissen

As IV Psychosociale stressoren
Checklist voor psychosociale en omgeving stressoren

As V Emotioneel en sociaal f­unctioneren
Scoren van de vaardigheden ten aanzien van emotioneel en sociaal functioneren
Schaal voor emotioneel en sociaal funtioneren

Bijlage 1 Prioriteit b­innen de d­iagnostische c­lassificatie en p­lanning van i­nterventies

Bijlage 2 Het herzieningsproces van de DC:0-3

Bijlage 3 De ZERO TO THREE werkgroep voor Diagnostische Classificatie

Referenties