De meerwaarde van Maatschappelijk Verantwoord Ketenmanagement - Van moeten naar willen

Bart Vos - Gerdien Dijkstra - Klaas van den Berg

overzicht

Verantwoord ondernemen is 'hot'. Verantwoord ketenbeheer neemt hierbinnen een prominente plaats in. Dit boek levert een bijdrage aan de discussie en uitvoering van deze thematiek. Concreet wordt dit gedaan door een overzicht te geven van issues in de context van maatschappelijk verantwoord ketenbeheer en worden er concrete voorbeelden aangereikt van instrumenten om de implementatie van verantwoorde ketenpraktijken te bevorderen.
 9789023244417 /  Van Gorcum /  2008 /  1ste editie /  150p. /  pb / 

De meerwaarde van Maatschappelijk Verantwoord Ketenmanagement - Van moeten naar willen

Dubbelklik op de afbeelding voor groot formaat

Uitzoomen
Inzoomen

Meer afbeeldingen

Details

Verantwoord ondernemen is 'hot'. Verantwoord ketenbeheer neemt hierbinnen een prominente plaats in. Dit boek levert een bijdrage aan de discussie en uitvoering van deze thematiek. Concreet wordt dit gedaan door een overzicht te geven van issues in de context van maatschappelijk verantwoord ketenbeheer en worden er concrete voorbeelden aangereikt van instrumenten om de implementatie van verantwoorde ketenpraktijken te bevorderen. Het verduurzamen van ketens zal zeker niet zonder slag of stoot van de grond komen.

Om te illustreren dat dit wel degelijk haalbaar is, maakt dit boek veelvuldig gebruik van praktijkvoorbeelden. De voorbeelden zijn primair bedoeld om de issues en instrumenten vanuit een praktijkperspectief te illustreren, zodanig dat dit voor andere organisaties een stimulans zal zijn.

Het boek zal ertoe bijdragen dat organisaties maatschappelijk verantwoord ketenbeheer positief gaan benaderen. Het niet als een verplichting zien maar veel meer als een kans waarmee zowel maatschappelijk als voor de eigen organisatie meerwaarde wordt gerealiseerd.

Deze visie moet leiden tot de verandering 'van moeten naar willen'.

Inhoudsopgave

Voorwoord

1 Inleiding 1.1 Waarom dit boek? 1.2 Mondialisering, outsourcing en offshoring 1.3 Technologische ontwikkeling 1.4 Rol en positie van stakeholders 1.5 Opzet boek

2 MVO en Ketenmanagement 2.1 Inleiding 2.2 Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? 2.3 Wat is ketenmanagement? 2.4 MVO-issues in ketens 2.5 Op weg naar verantwoord ketenbeheer: risico's en kansen 2.6 Conclusies

3 Maatschappelijke issues in ketens 3.1 Inleiding 3.2 Sociale issues 3.2.1 Kinderarbeid 3.2.2 Gedwongen arbeid en disciplinaire maatregelen 3.2.3 Discriminatie 3.2.4 Vrijheid van vereniging en recht op collectief onderhandelen 3.2.5 Werktijden en overwerk 3.2.6 Salariëring en leefbaar loon 3.2.7 Veilige en gezonde werkomstandigheden 3.3 Milieu-issues 3.3.1 Gevaarlijke stoffen 3.3.2 Afvalverwerking 3.3.3 Efficiënt gebruik van energie 3.3.4 Efficiënt gebruik van grondstoffen 3.4 Algemeen ethische issues 3.4.1 Omkoping en corruptie 3.4.2 Dierenwelzijn 3.4.3 Productveiligheid en productkwaliteit 3.5 Conclusies

4 Instrumenten om maatschappelijk verantwoord ketenbeheer te bevorderen 4.1 Inleiding 4.2 Omgeving: het belang van stakeholderdialoog 4.3 Visie, strategie en beleid 4.3.1 Bedrijfsvisie en bedrijfsbeleid 4.3.2 Gedragscode voor leveranciers 4.4 Interne organisatie en praktische tools voor implementatie MVK 4.4.1 Risk assessment 4.4.2 Managementsystemen en keurmerken 4.4.3 Tracking en tracing 4.4.4 Reporting 4.5 Prestaties meten en verbeteren 4.5.1 Informeren en contracteren van leveranciers 4.5.2 Voorlichting en training van leveranciers 4.5.3 Monitoring en auditing 4.5.4 Evaluatie en corrigerende maatregelen 4.6 Conclusies

5 MVK in de praktijk 5.1 Inleiding 5.2 Analyse duurzaamheidsverslagen 25 AEX-bedrijven 5.3 VBDO Ketenbeheer Benchmark 5.4 Praktijkvoorbeelden 5.4.1 Campina's groene soja 5.4.2 Apple iPod 5.4.3 Trafigura en de Probo Koala 5.4.4 GAP: Goed beleid en toch in de krant! 5.4.5 Duurzaam inkopen door MKB 5.5 Reflectie op de praktijkvoorbeelden

6 Slotbeschouwing door de auteurs

Bijlage: Gebruikte termen en afkortingen

Literatuur

Overzicht richtlijnen, managementsystemen en keurmerken

Over de auteurs

Citaten uit dit boek

MVK dient niet meer zo zeer als verplichting (moeten) gezien worden, maar veel meer als een kans (willen) om meerwaarde te realiseren.

Het is op zich geen rocket science om met MVK aan de slag te gaan, maar het vergt wel een serieuze inspanning en continue aandacht.

Samenwerking is het credo om MVK situaties te creëren die zowel voor leveranciers als afnemers meerwaarde opleveren.

Verantwoord ondernemen is 'hot'. Het is op zichzelf geen 'rocket science' om met maatschappelijk verantwoord ketenbeheer aan de slag te gaan, maar het vraagt wel een serieuze inspanning en continue aandacht.